Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Књиженство,
часопис за студије књижевности, рода и културе

                   УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА

1. Часопис објављује оригиналне радове из студија књижевности, рода и културе.  Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Књиженству. Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе треба да буде наведен у фусноти  везаној за наслов текста. Радови за часопис треба да добију по две позитивне рецензије да би били објављени. Рецензије су обострано анонимне. Списак рецензената објављује се у импресуму сваког броја посебно.

2. Радови се објављују на српском језику, ћирилицом, и одговарајућим писмом на другим језицима. Препоручена дужина рада је од 18000 до 40000 карактера (са размацима).

3. Научни рад треба да има следеће елементе:

- Име и презиме, (Times New Roman  bold, 12)
- Назив установе, место
- Наслов рада (Times New Roman bold, 14)
- Сажетак на српском језику (Times New Roman 11)
- Кључне речи (до 5 термина)
- Рад (Фонт - ћирилица Times New Roman 12)
- Литература
- Сажетак на енглеском  језику (Times New Roman 11)
- Кључне речи на енглеском

Редослед елемената мора се поштовати.

4. Име и презиме аутора/ке у студијама и чланцима штампају се изнад наслова уз леву маргину болдираним фонтом. Назив и седиште установе у којој је аутор/ка запослен/а наводе се испод имена и презимена аутора. Ако је аутора/ки више, мора се назначити из које установe потиче сваки од наведених аутора/ки. Функција и звање се не наводе. Службена адреса и електронска адреса  наводе се у биографској белешци (в.7) Назив и број пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у посебној фусноти, која је везана за назив установе у којој је аутор/ка запослен/а.

5. Прилози (табеларни и графички прикази, фотографије и сл.) обележавају се римским цифрама, и прилажу на крају текста рада, а њихово место у тексту се означава одговарајућом цифром.  Прилози који су доступни на Интернету обележавају се на исти начин, с тим што се прилаже линк који се може унети у текст у часопису.

6. Прикази се шаљу у следећем формату

- Име и презиме
- Установа, место
- Наслов (даје аутор приказа)
- Подаци о публикацијама за коју се даје приказ су по ИСБД стандарду, језиком и писмом публикације  (Naslov teksta : podnaslov teksta = uporedni naslov na stranom jeziku / autor, drugi autor iste vrste odgovornosti ; autor drugog ranga odgovornosti. – Podatak o izdanju. – Mesto izdavanja : izdavač, godina izdavanja (mesto štampanja : štamparija, godina štampanja). – ukupan broj strana. ISBN)
- Рад (Фонт - ћирилица Times New Roman 12) од 1,5 до 3 странице (при чему се као страница рачуна 1800 карактера са проредом)1.
- За фусноте користити Чикаго стил.

7.  Аутори и ауторке свих прилога шаљу и кратку биографску белешку, до 150 речи, са доступним линковима.   

8. У научним радовима за годишњак Књиженство примењује се  стил Чикаго2

9.  Страна имена пишу се транскрибовано, с тим што се приликом првог помињања у загради ставља оригинал.
10.  Величина фонта Times New Roman за фусноте је 11.

11. Све библиографске јединице наводе се оригиналним писмом.

12. Ако се податак о издању  који се цитира понавља, у фуснотама које непосредно следе уместо назива рада наводи се Ibid и број странице.

Радове слати у Word формату на адресе knjizenstvo@fil.bg.ac.rs и  knjizenstvo@gmail.com  (обавезно на обе адресе). У наслову поруке и у називу документа ставити: Knjiz–Ime i prezime-mesec i godina (на пример: KnjizLjiljana Ruzic-novembar 2011).

Редакција часописа  Књиженство

1 Примери за приказ:

Милица Црнојевић
Народна библиотека Србије
crnojevic@nb.rs
МОЗАИК 19. ВЕКА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
ОГЛАСИ Библиотеке Матице српке : 1803-1867 / [редактори Јасна Карталовић, Светлана Вучковић].  – Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2010 (Нови Сад : Будућност). – XIII, 135 стр., [24] стр. с таблама (факс.) ; 24 cm. – (Каталог старих и ретких књига Библиотеке Матице српске ; књ. 7)
ISBN 978-86-80061-43-6

или
Биљана Ђорић-Француски
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

ЈЕЗИЧКА И КУЗИЧКА КОГНИЦИЈА КАО ОСНОВЕ ЈЕДНЕ НОВЕ НАУКЕ – МУЗИКОЛИНГВИСТИКЕ
Lingvistika, muzikalnost, kognicija / Mihailo Antović. – 1. izd. – Niš : Kulturni centar, 2009 (Niš : Punta). – 294 str. : graf. prikazi. – (Biblioteka Vertikala)
ISBN 978-86-6101-001-9

Примери за електронске изворе:

Александра Поповић
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“
Београд

 

РЕВОЛУЦИЈА У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ

Knjiga koja govori [Elektronski izvor] / Iva Grace, Thomas Irvin. – Elektronska interaktivna multimedija. – Pirot : Obrazovni institut „Igić“, 2010 (Niš : Ponta). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : slika, zvuk, tekst.

 

или

Нови библиотечки сервиси [Електронски извор] / Богољуб Мазић. – Београд : Универзитет у Београду, 2010.
Начин приступа: http: //www.westbulnet.com/AmplioCMS2/public

2
1 аутор:
напомена или фуснота (у даљем текст у Ф): редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
Бранко В. Радичевић, Приче о животињама (Београд: Српска књижевна задруга, 1991), 26.
Библиографија (у даљем текст у Б): Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
Радичевић, Бранко В. Приче о животињама. Београд: Српска књижевна задруга, 1991.

2 аутора:
Ф: редни број. Име и презиме и име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
Александра Вранеш и Љиљана Марковић, Од рукописа до библиотеке: појмовник (Београд: Филолошки факултет, 2008), 35-42.
Б: Презиме, име и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
Вранеш, Александра и Љиљана Марковић. Од рукописа до библиотеке: појмовник. Београд: Филолошки факултет, 2008.

4 или више аутора:
Ф: редни број. Име и презиме аутора и др., Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
Бошко Бабик и др., Споменици на средњовековната и поновата историја на Македонија, том 4 (Скопје, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура, 1981), 254.
Б: Презиме, име, име и презиме, име и презиме, име и презиме и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
Бабик, Бошко, Владимир Мошин, Славица Николовска, Загорка Расолкоска-Николовска, Лидија Славева и Радмила Угринова–Скаловска подготовиле. Споменици на средњовековната и поновата историја на Македонија. Том 4. Уредник Владимир Мошин. Скопје, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура, 1981.

Примарна одговорност уредника, преводиоца или приређивача, када није наведен аутор:
Ф: редни број. Име и презиме, ур., гл и одг. ур., прев., прир., Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
Gojko Tešić, prir., Citat Vinaver (Beograd: Kulturni centar Beograda, 2007), 235.
Б: Презиме, име, ур., гл и одг. ур., прев., прир. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
Tešić, Gojko, prir. Citat Vinaver. Beograd: Kulturni centar Beograda, 2007.

Секундарна одговорност (уредник, преводилац или приређивач уз аутора):
Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге, ур., гл. и одг. ур., прев., прир. Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
Вилијам Шекспир, Магбет, прир. Владислава Гордић Петковић, прев. Светислав Стефановић (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003), 23.
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Уредник, Главни и одговорни уредник, Превео, Приредио Име и презиме. Место издања: Издавач, година.
Шекспир, Вилијам. Магбет. Приредила и пропратне белешке написала Владислава Гордић Петковић. Превео Светислав Стефановић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.

Код 3 аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају зарезом.
Уколико има више лица која носе секундарну одговорност, наводе се сва.
Уколико је приређено издање, збирка или зборник, обавезно се наводи уредник или приређивач.

Поглавље или неки други део књиге:
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Наслов књиге, уредник Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
Весна Језеркић, „Женски ликови у драмама Борислава Михајловића“, у Михизова драма у европском контексту: зборник текстова, приредио Светислав Јованов, уредник издања Душан Јаковљев (Ириг: Српска читаоница Ириг и Фонд „Борислав Михајловић Михиз“, 2006), 68-69.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге. уредник Име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.
Језеркић, Весна. „Женски ликови у драмама Борислава Михајловића“. У Михизова драма у европском контексту: зборник текстова. Приредио Светислав Јованов. Уредник издања Душан Јаковљев, 66-77. Ириг: Српска читаоница Ириг и Фонд „Борислав Михајловић Михиз, 2006.

Поглавље приређеног тома књиге (у односу на примарне изворе):
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов поглаља“, у Наслов књиге, ур. Име и презиме, том Наслова књиге, ур. Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
Quintus Tulius Cicero, “Handbook on Canvassing for the Consulship”, u Rome: Late Republic and Principate, ur. Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White, tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization, ur. John Boyer i Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago press, 1986), 35.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и презиме. Том Наслова књиге, уредник Име и презиме, стране. Место издавања: Издавач, година.9
Cicero, Quintus Tulius. “Handbook on Canvassing for the Consulship”. U Rome: Late Republic and Principate, Urednici Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White. Tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization, urednici John Boyer i Julius Kirshner, 33-46. Chicago: University of Chicago press, 1986. Originalno objavljeno u Evelyn S. Shuckburg, prev., The Letters of Cicero, tom 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

Предговор, уводник, поговор:
Ф: редни број. Име и презиме, предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора (Место издања: Издавач, година), стране.
Neven Ušumović, pogovor u Alternativni vodič kroz Vavilon, Srđan V. Tešin (Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 2008), 152.
Б: Презиме, име. Предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора, стране. Место издања: Издавач, година.
Ušumović, Neven. Pogovor u Alternativni vodič kroz Vavilon. Srđan V. Tešin, 151-154. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 2008.

Јединица из приручника:
Ф: редни број. Наслов приручника, s.v.10 „Наслов јединице“.
Историја српске кижевности, s.v. „Новаковић Стојан“
Б: Познате енциклопедије и речници се обично не наводе у библиографији. Остале приручнике требало би наводити као књиге.

Електронско издање књиге:
(Ако је књига доступна у више формата, требало би навести ону верзију која је коришћена у раду, али се могу навести и други формати.)
Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), http://adresa (преузето датум).
Бранислав Нушић, Аутобиографија (Београд: Креативни центар, 2001),
http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39 (преузето 3. 9. 2008)
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година. http://adresa. (преузето датум).
Такође доступно у штампаном облику и на CD-ROM.
Нушић, Бранислав. Аутобиографија. Београд: Креативни центар, 2001.
http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39 (преузето 3. 9. 2008). Такође доступно у штампаном облику.

- навођење часописа
Рад у часопису у штампаном облику (један аутор):
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): страна.
Ljubomir Živkov, „Izgubljeni raj“, Think Tank br. 17-18 (2007): 84.
Б: Презиме, име. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): стране.
Živkov, Ljubomir. „Izgubljeni raj“. Think Tank br. 17-18 (2007): 84-85.

Рад у часопису (више аутора):
Ф: редни број. Име презиме и име и презиме, „Наслов текста“, Наслов часописа година излажења, број
Дејан Ајдачић и Зоран Стефановић, „Пројекат Растко – Библиотека српске културе на Интернету“, Гласник Народне библиотеке Србије 1 (1999): 74.
Б: Презиме, име и име и презиме. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): стране.
Ајдачић, Дејан и Зоран Стефановић, „Пројекат Растко – Библиотека српске културе на Интернету“. Гласник Народне библиотеке Србије 1 (1999): 73-78.

Чланак у популарном часопису:
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа, датум излажења, страна.
Предраг Урошевић, „Зима авганистанског задовољства“, Политикин Забавник, 18. 9. 2009, 14.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа, датум излажења, стране.
Урошевић,Предраг. „Зима авганистанског задовољства“. Политикин Забавник, 18. 9. 2009, 13-15.

Чланак у новинама:
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов новина, рубрика, датум.
14. S. Radojević, „Mračne slike iz fabrike snova“, Blic, Kultura, 6. septembar 2009.
Новине се обично наводе у фуснотама или напоменама, али не и у библиографији (по CMS-у). Уколико се ипак наведу као библиографска јединица, то би требало учинити на следећи начин:
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов новина, датум, рубрика.
Radojević, S. „Mračne slike iz fabrike snova“. Blic, 6. septembar 2009, Kultura.

Приказ или рецензија књиге у часопису:
Ф: редни број. Име и презиме, „Наслов текста“, приказ Наслов књиге, Име и презиме аутора, Наслов часописа, датум, година, страна.
Јовановић Томислав, „Стари рукописи у новом виђењу“, приказ Опис ћирилских рукописа народне библиотеке Србије, Љубица Ђорђевић, Књижевна реч, децембар 1986, 21.
Б: Презиме, име. „Наслов текста“. Приказ Наслов књиге, Име и презиме аутора. Наслов часописа, датум, година.
Јовановић Томислав. „Стари рукописи у новом виђењу“. Приказ Опис ћирилских рукописа народне библиотеке Србије, Љубица Ђорђевић. Књижевна реч, децембар 1986.

Текст у on-line часопису:
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа број, свеска (година издања),
http://adresa (преузето датум).
Adam Sofronijević, „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili nepoznanica“, Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1 (2007), http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=16571 (преузето 12. 6. 2008).
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа број, свеска (датум) http://adresa (преузето датум).
Sofronijević, Adam. „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili nepoznanica“. Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1 (2007). http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=16571 (преузето 12. 6. 2008).

Навођење мултимедијалних докумената
музичка композиција или партитура:
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов композиције“ у Наслов публикације, ур. Име и презиме, стране (Место издања: Издавач, година).
Стеван Стојановић Мокрањац, „Ал' је леп овај свет“ у Музичка култура 6, ур. Тамара Поповић Новаковић, 22 (Београд: Завод за уџбенике, 2009).
Б: Презиме, име аутора. „Наслов композиције“. У Наслов публикације, уредник Име и презиме, стране.
Место издања: Издавач, година. Стојановић Мокрањац, Стеван. „Ал' је леп овај свет“. У Музичка култура 6, уредник Тамара Поповић Новаковић, 22. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

Звучни запис:
Ф: Име и презиме аутора, Наслов записа, продуцентска кућа – медиј.
21. Carlos Santana, Supernatural, BMG Arista – CD.
Б: Презиме, име аутора. Наслов записа. Име продуцентске куће, издавача – медиј.
Santana, Carlos. Supernatural. BMG Arista – CD.
По CMS-у, звучни записи се наводе под именом композитора, писца или друге особе задужене за садржај. Име извођача се може додати после наслова. Продуцентска кућа и број записа с у обично довољни да се запис идентификује.

Видео запис:
Ф: редни број. Наслов филма, медиј, редитељ Име и презиме (Место издања: Издавач, година).
Hadersfild, DVD, reditelj Ivan Živković (Beograd: Eye to Eye, 2007).
Б: Наслов филма. Редитељ Име и презиме. Место издања: Издавач, година. Медиј.
Hadersfild. Reditelj Ivan Živković. Beograd: Eye to Eye, 2007. DVD.
CMS каже да су подаци за видео записе углавном слични записима за књиге, са додатком у виду податка о врсти медија. Сцене које су појединачно доступне на DVD-у, могу се третитари као поглавља и цитирати по наслову или броју.